Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

পল্লী মাতৃকেন্দ্র

পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রতিবেদন

 

‡Rjvi bvg

‡gvU cÖvß Znwej

wewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v ‡qi nvi

µgcywÄZ cybwewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v‡qi nvi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iscyi

14995900

12282700

13178135

11932066

90%

29425600

31917490

26319484

82%

w`bvRcyi

22064879

18588300

19169425

16674087

87%

37071148

38831921

33799717

87%

MvBevÜv

13571617

9599100

9870110

8507344

75%

32128000

27802564

1194555

82%

KzwoMÖvg

15266400

14503600

12727815

10680884

84%

23012005

23391656

20587600

88%

jvjgwbinvU

13698175

11718800

10898106

8345388

77%

14117260

14703365

12868194

88%

bxjdvgvix

10323500

7610755

8254158

6748520

82%

13391695

14334864

9929369

69%

VvKziMuvI

9432800

9122800

8089753

7075538

87%

27434710

28727967

25604665

89%

cÂMo

8861500

6927700

6612595

4833084

73%

3064300

3291460

2540650

77%

‡gvU

108214771

90353755

88800097

74796911

84%

179644718

183001287

132844234

73%

ছবি


সংযুক্তি

c4fa54a6e137fb5474839f730af3b978.pdf c4fa54a6e137fb5474839f730af3b978.pdf


সংযুক্তি (একাধিক)Share with :

Facebook Twitter