Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

wefvMxq mgvR‡mev Kvh©vjq, iscyi wefvM, iscyi

 

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কাযক্রমের মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

 

 ০১. Lv‡Zi bvg t Avi,Gm,Gm (2011-12 হতে চলমান রাজস্ব খাত ) জুলাই/২০২২ খ্রি.

‡Rjvi bvg

‡gvU cÖvß Znwej

wewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v ‡qi nvi

µgcywÄZ cybwewb‡qvM K…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v‡qi nvi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iscyi

63925000

61297850

56574912

49948820

88%

73134800

61557987

54823053

89%

w`bvRcyi

98480514

95633000

91631550

65807158

72%

77006360

70372500

56926403

81%

MvBevÜv

64178518

60595000

56591700

41696185

74%

39888000

35621850

20556914

58%

KzwoMÖvg

69675000

66500000

59930750

52494426

85%

81859000

72325120

62760793

91%

jvjgwbinvU

14391931

14390810

15836649

13447610

85%

42041892

45705881

38443463

84%

bxjdvgvix

48575000

45412000

41349000

26387871

64%

29664900

30490240

18820752

62%

VvKziMuvI

41079000

40279000

39156245

35554575

91%

71533900

63849335

58017921

91%

cÂMo

38400000

37045000

35175900

29640644

84%

55218400

55037263

50320186

91%

‡gvU

438704963

421152660

396246706

314977289

79%

470347252

434960176

360669485

83%

 

 

 ০২. Lv‡Zi bvg t Avi,Gm,Gm (1g n‡Z 6ô ce©) প্রতিবেদনঃ

 

‡Rjvi bvg

‡gvU cÖvß Znwej

wewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v ‡qi nvi

µgcywÄZ cybwewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v‡qi nvi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iscyi

27777145

27760360

30536396

28512471

93%

72472709

78044111

69841722

89%

w`bvRcyi

46805750

45873353

50346756

42532483

84%

126096067

135733971

116719027

88%

MvBevÜv

23629322

23362508

25659907

20869613

81%

51216455

55665340

46079553

83%

KzwoMÖvg

24735399

24568286

27068381

22266320

82%

7889753

83065682

76071629

92%

jvjgwbinvU

44375000

43270000

39545495

31710104

80%

46614786

40806388

34602534

85%

bxjdvgvix

19598958

19590520

21531680

17340937

81%

61557166

66946544

57940034

87%

VvKziMuvI

21161815

21122555

23370808

20251044

87%

77501308

81472616

70470342

86%

cÂMo

15799501

15681921

17610611

13259539

75%

33505340

41330089

36361742

88%

‡gvU

223882890

221229503

235670034

196742511

83%

476853584

583064741

508086583

87%

 

ছবি


সংযুক্তি

089385258f8d75565bcb0d5c0c875c22.pdf 089385258f8d75565bcb0d5c0c875c22.pdf


সংযুক্তি (একাধিক)Share with :

Facebook Twitter