Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

Lv‡Zi bvg t `» I kvixwiK cÖwZeÜx‡`i cybe©vmb Kvh©µ‡gi প্রতিবেদনঃ

 

‡Rjvi bvg

‡gvU cÖvß Znwej

wewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v ‡qi nvi

µgcywÄZ cybwewb‡qvMK…Z †gvU Znwej

Av`vq‡hvM¨ A‡_©i cwigvY

Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY

Av`v‡qi nvi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iscyi

16474020

15486465

16219517

11537380

71%

17249371

16969738

14238815

82%

w`bvRcyi

24211892

23674518

23848897

12836037

54%

20029900

17945633

13044690

73%

MvBevÜv

13113266

12540597

12949132

6965494

54%

8679719

9046830

5362189

59%

KzwoMÖvg

24707784

16216837

18265992

11633137

61%

24580638

24176802

19020501

67%

jvjgwbinvU

10219696

9977602

9916514

5558103

52%

6780750

5085847

3599824

71%

bxjdvgvix

11639913

10393065

10677518

6022176

65%

6715500

6739495

4345090

64%

VvKziMuvI

9547374

9318150

9550235

6749034

70%

13731400

12723994

9351621

71%

cÂMo

10242561

9877880

10070543

4737618

47%

6871400

6659020

4977500

75%

‡gvU

120156506

107485114

111498348

66038979

59%

104638678

99347359

73940230

74%

ভিডিও